pssh omit strict host key check

使用pssh批量管理机器的时候,为了避免输入主机密钥检查确认yes,可以添加如下ssh参数

pssh -O "StrictHostKeyChecking=no" -O "UserKnownHostsFile=/dev/null"